LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

Rödkämpar
Rödkämpar   Foto: Sofia Bryntse

På Linnés tid

Genom Vaksala tull (nuvarande korsning Kungsgatan-Vaksalagatan) följde man Vaksalagatan som kantades av åkrar och ängar till Vaksala kyrka. Därifrån gick man över ängarna vid Eke och Jälla, och vek därefter av mot Törnby lund där man samlade insekter innan man återvände till Uppsala. Linné hade en prebendegård i Törnby, där studenterna troligen blev bjudna på middag ibland.

Jälla

Linnéstigen går vid Jälla genom en hage som betats sedan lång tid. Hagen består av både av öppna delar och andra mer skuggade. I de öppna delarna finns en hävdgynnad flora. Där växer darrgräs Briza media, liten blåklocka Campanula rotundifolia, brudbröd Filipendula vulgaris, gulvial Lathyrus pratensis, prästkrage Leucanthemum vulgare, rödkämpar Plantago media, och höskallra Rhinanthus serotinus.

Höskallran har fått sitt namn av att när dess frön mognat och skallrar inne i kapslarna var det det dags att slå höet. Bonden lade förr märke till sådana olika tecken i naturen. Linné kallade höskallran skallergräs och sade "tå thet skalrar, bör gräset slås". Innan vallodlingens tidevarv slog bonden ängarna mitt i juli, då det gav som mest skörd. Man slog ängarna med lie och körde hem höet sedan det torkat. Höet var det livsviktiga vinterfodret för hästar, kor och får.

Törnbylund

Linné jämförde floran i Törnby lund med den studenterna sett i Norby lund på Gottsundavandringen i Hågadalen. Linné framhöll också att insektsfaunan här var mycket rik. Tyvärr finns inga protokoll bevarade som visar vilka arter Linné fann här, och själva lunden har inte heller kunnat lokaliseras med säkerhet. Linné innehade en tid Västergården i Törnby som ett "Academiae Praebende Hemman". Av 1700-talsgården finns inget kvar, de byggnader vi ser här är av senare datum.

Åt väster reser sig en markant klippbrant med framträdande berggrundstruktur. Branten heter Hinhålesträdan. Den består av Uppsala-granit med utpräglad bankning, där de olika bankarna syns som "tiltorna på en nyplöjd täppa". Det folkliga namnet menar att ingen annan än Hinhåle (djävulen) kunde ha plöjt dessa fåror. En träda är en åker som inte odlas.