VAKSALA

Vaksalavandringen, Herbatio Waxalensis, startar i Nyby, vid Österleden och leder vandraren ut över åkrarna och ängarna öster om staden. Dagens startpunkt är temporär på grund av flera nybyggnationer i området. Men följer sedan i stort samma väg som Linné vandrade.

Linné samlade studenterna vid Vaksala tull vid nuvarande korsningen Kungsgatan-Vaksalagatan. Därifrån följde man Vaksalagatan till Vaksala kyrka och vidare över ängarna vid Eke och Jälla.

Vandringen avslutas vid Törnby som var Linnés prebendegård. Avkastningen som en prebendegård ger går till att betala en professur. Gården i Törnby tillhörde alltså universitetet och betalade Linnés professur.

Läs mer om stigen i foldern.

Hela sträckan från Nyby till Törnby är 13 km. Det går att dela upp sträckan på flera sätt:
Nyby – Ekensberg 3,3 km.
Ekensberg – Jälla 2 km.
Jälla – Törnby 7,7 km.

Bussförbindelser:

Uppsala – Ekensberg/väg 288, Regionsbuss nr. 805, 816, 886 och 889
Uppsala – Jälla, Regionsbuss nr. 805, 816 och 886
Uppsala – Törnby, Regionsbuss nr. 889
Mer information om bussförbindelser finns på Upplands lokaltrafiks hemsida.

Parkering och vägbeskrivning:

Nyby – Nyby Väg 290 mot Gamla Uppsala. Höger i Gamla Uppsala mot Iduns väg/Österleden. Start Vaksalavandringen på vänster sida.

Jälla – Jälla Väg 288 ut från Uppsala. Följ skyltar mot Jälla. Tag av åt vänster vid Jällaskolan. Parkering bakom busshållplatsen.

Törnby – Väg 288 ut från Uppsala. Tag av åt höger mot Norrhällby strax innan Jälla. Följ landsvägen fram till Törnby, där det finns en liten parkering intill Linnéstigens entréskylt.

Genom Vaksala tull (nuvarande korsning Kungsgatan-Vaksalagatan) följde man Vaksalagatan som kantades av åkrar och ängar till Vaksala kyrka. Därifrån gick man över ängarna vid Eke och Jälla, och vek därefter av mot Törnby lund där man samlade insekter innan man återvände till Uppsala. Linné hade en prebendegård i Törnby, där studenterna troligen blev bjudna på middag ibland.

Linnéstigen går vid Jälla genom en hage som betats sedan lång tid. Hagen består av både av öppna delar och andra mer skuggade. I de öppna delarna finns en hävdgynnad flora. Där växer darrgräs Briza medialiten blåklocka Campanula rotundifoliabrudbröd Filipendula vulgarisgulvial Lathyrus pratensisprästkrage Leucanthemum vulgarerödkämparPlantago media, och höskallra Rhinanthus serotinus.

Höskallran har fått sitt namn av att när dess frön mognat och skallrar inne i kapslarna var det det dags att slå höet. Bonden lade förr märke till sådana olika tecken i naturen. Linné kallade höskallran skallergräs och sade “tå thet skalrar, bör gräset slås”. Innan vallodlingens tidevarv slog bonden ängarna mitt i juli, då det gav som mest skörd. Man slog ängarna med lie och körde hem höet sedan det torkat. Höet var det livsviktiga vinterfodret för hästar, kor och får.

Linné jämförde floran i Törnby lund med den studenterna sett i Norby lund på Gottsundavandringen i Hågadalen. Linné framhöll också att insektsfaunan här var mycket rik. Tyvärr finns inga protokoll bevarade som visar vilka arter Linné fann här, och själva lunden har inte heller kunnat lokaliseras med säkerhet. Linné innehade en tid Västergården i Törnby som ett “Academiae Praebende Hemman”. Av 1700-talsgården finns inget kvar, de byggnader vi ser här är av senare datum.

Åt väster reser sig en markant klippbrant med framträdande berggrundstruktur. Branten heter Hinhålesträdan. Den består av Uppsala-granit med utpräglad bankning, där de olika bankarna syns som “tiltorna på en nyplöjd täppa”. Det folkliga namnet menar att ingen annan än Hinhåle (djävulen) kunde ha plöjt dessa fåror. En träda är en åker som inte odlas.

Denna karta är en rekonstruktion av Linnés stigar, som i vissa fall har fått anpassas efter stadens förändring. Klicka här för att se hur vi tror att den ursprungliga stigen gick.